A A A

REGULAMINY

 
 

 

 

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania
podręczników i materiałów ćwiczeniowych
uczniom Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II
i
Gimnazjum Katolickiego im. Jana Pawła II w Gdyni*

 

 1. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki na rok szkolny. Podręczniki będą używane przez trzy kolejne roczniki.
 2. Wypożyczenie podręczników odbywa się w bibliotece szkolnej na początku roku szkolnego.
 3. Wraz z podręcznikami uczniowie otrzymują bezzwrotne drukowane ćwiczenia. Dostęp do wersji elektronicznej innych materiałów ćwiczeniowych otrzymują od nauczycieli danych przedmiotów.
 4. Uczeń jest zobowiązany do dbania o wypożyczony podręcznik i materiały mu towarzyszące (np. płyta CD). W podręczniku nie wolno pisać, rysować, zaginać lub wyrywać stron, naklejać naklejek itp.
 5. Uczniowie są zobowiązani zwrócić komplet bezpłatnych podręczników do biblioteki do 15 czerwca bieżącego roku szkolnego. Ich stan i przydatność do dalszego użytkowania sprawdza przed zwrotem wychowawca klasy.
 6. Potwierdzeniem zwrotu podręczników jest podpisana obiegówka.
 7. Dbałość o podręczniki jest jednym z elementów wpływających na ocenę zachowania ucznia.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika szkoła zobowiązuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do niezwłocznego zakupu nowego podręcznika.
 9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, zanim zostanie zakupiony nowy egzemplarz, uczeń może korzystać z podręcznika znajdującego się w bibliotece szkolnej.
 10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia zeszytów ćwiczeniowych rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani, we własnym zakresie, zaopatrzyć dziecko w nowe ich egzemplarze.
 11. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.
 12. Uczniowie oraz rodzice (prawni opiekunowie) zapoznają się z regulaminem udostępniania i korzystania z bezpłatnych podręczników, który jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni: http://biblioteka.katolik.info.pl/, w zakładce: BIBLIOTEKA (Regulaminy).
 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 811); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. 2014, poz. 902).